top of page

Què fem

cintas2.png
gestio.png
GESTIÓ
 • Promovem, redactem i participem en l'elaboració de plans de gestió que permeten compatibilitzar la gestió forestal, la conservació de la natura i la gestió pastoral, entre altres sectors vinculats.
   

 • Implementem la gestió d’hàbitats i espècies amb ramaderia extensiva.
   

 • Desenvolupem plans de prevenció d’incendis forestals mitjançant ramaderia.
   

 • Elaborem estudis i projectes a mida.
   

 • Fem el seguiment de contractes de prestació de serveis mitjançant pastura: prevenció d’incendis forestals (àrees prioritàries, àrees estratègiques de gestió, perímetres de protecció de les urbanitzacions, parcs naturals...), conservació de flora, fauna
  i hàbitats (espais naturals protegits).

consultoria.png
ASSESSORAMENT I INTERLOCUCIÓ
 • Assessorem els ramaders en la productivitat i l'estat de la pastura (gestió de rotacions, estratègies d’alimentació, races de bestiar, valor farratger de la vegetació forestal, entre d’altres).

 • Donem suport tècnic i oferim serveis a mida a les administracions, associacions de propietaris forestals
  i qualsevol tipus d’agent social, en l’àmbit de la gestió del territori mitjançant ramaderia extensiva.
   

 • Volem operar com un centre al servei de l’administració del territori.
   

 • Actuem com a interlocutor de confiança entre els agents del territori vinculats a la ramaderia extensiva.
   

 • Tenim la voluntat de promoure una veu unificada dels ramaders extensius davant qualsevol administració
  i agent social.
   

 • Gestionem contractes de prestació de serveis i custòdia del territori. Aportem solucions a mida per afavorir acords i aliances voluntaris de col·laboració i ajudem a la resolució de conflictes.

iconoacompanyament-01.png
ACOMPANYAMENT
 • Donem suport tècnic i oferim serveis a mida a les administracions i associacions de ramaders extensius i qualsevol tipus d’agent social, en especial a aquelles que tenen com a finalitat la gestió del territori i la prestació de serveis ambientals a la societat.

 • Acompanyem la implantació de serveis com la prevenció d’incendis forestals, la preservació d’hàbitats i espècies, la millora de la biodiversitat, la preservació de la diversitat genètica i les races de bestiar autòctones o la mitigació del canvi climàtic.
   

 • Acompanyem els ramaders en l’encaix de les mesures ambientals de la PAC (Política Agrària Comuna).

universiti.png
RECERCA APLICADA
 • Investiguem per millorar la gestió dels sistemes pastorals.
   

 • Innovem i dotem d’eines per a la prestació de serveis ambientals amb ramaderia extensiva.
   

 • Fem monitoratge de l’evolució d’hàbitats i espècies en funció d’actuacions de millora diverses (foc, desbrossades, aclarides, pastura).
   

 • Treballem per millorar el coneixement i tècniques en ecosistemes mediterranis: valors farratgers, productivitat comparada de races, rotacions, resposta a la pastura l’herbivoria...
   

 • Investiguem i innovem incorporant la dimensió humana a la gestió del territori, com ara als mecanismes de presa de decisions i la construcció de sistemes de governança heteràrquics.
   

 • Fem recerca aplicada atès que la transferència de coneixement és inherent a la nostra raó de ser.

bottom of page